Национальное телевидение: «НОМТО. ДОРОГА НА ОЛИМП». ШЭНЭ НОМ НАРА ХАРАБА

Национальное телевидение: «НОМТО. ДОРОГА НА ОЛИМП». ШЭНЭ НОМ НАРА ХАРАБА
26 Марта 2014
Ямаршье хүн хэhэн бүтээhэн ажал хэрэгүүдээрээ олониитэдэ мэдээжэ болодог гээшэ. Имагтал hайн хэрэг бүүтээhэн лэ хүн нэн түрүүн нютагаархинайнгаа hайшаал магтаалда хүртэдэг юм. Бэшүүрэй аймагай хүндэтэ эрхэтэн, Буряадай Арадай Хуралай депутат Валерий Пурбуевич Доржиевые хүн зон hайнаар мэдэхэ болоо. Түрэhэн тоонто нютагтаа ашыень заалhаа харюулха хэрэгтэй гэжэ тоолодог Валерий Пурбуевич мүнөө иимэ янзын магтаал, хүндэдэ хүртэнхэй. 

Саха Яхад республикада хүдэлжэ байхадаашье, Валерий Пурбуевич Доржиев Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дасанай барилгада горитой ехэ хандиб оруулаа hэн. Энээнhээ гадна тамиршадта али болохоор ходол туhа хүргэлсэжэ байна гээшэ. Харин наhанайнгаа амаралтада гаража нютагаа бусахадаа, Алташадаа шэнээр гэрнүүдые баряа, түрэл hургуулидаа баhал ехэ туhаламжа үзүүлээ. Юрэдөө, дэмжэhэн хэрэгүүдынь тоолошогүй олон. Илангаяа спортын талаар хараад үзэбэл, «Номто» гэжэ спортивна клуб байгуулаад, тамиршадые hорихо байра байдал аргагүй зохидоор зохеожо, гурбан дабхар байшан ашаглалгада тушаагаа, мүн лэ Буряадай үндэhэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай дэргэдэ баhал спортивна заал нээгээ hэн гэжэ hануулая. 

Валерий Пурбуевич «Номто» гэжэ спортивна клубай президент юм, боксернууд, барилдааша хүбүүд, басагад мүнөө үеын эрилтэдэ таарама байшан соогоо бэеэ hорижо, үндэр амжалтануудые туйлажа эхилээ гэжэ онсо тэмдэглэлтэй. 2013 оной үрэ дүнгүүдые харабал, элдэб янзын мүрысөөнүүдтэ тамиршадынь аяар 80 медаль асараа. 

Журналист Баясхалан Дабаинай бэшэhэн «Номто. Дорога на олимп» гэжэ шэнэ ном эндэ hаяхана нара хараба. Буряадай Үндэhэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернадай дэргэдэ энэ номтой танилсалга дулаахан дүхэриг соо үнгэрбэ. 

«Номто. Дорога на олимп» гэhэн номтой танилсалгада суута тамиршад болон лицей-интернадай hурагшад, багшанар гээд олоороо суглараа. Шэнэ ном соо Бэшүүрэй аймагай суута тамиршад тухай хоморой фото-зурагуудтай статьянууд ороо. Нэрлэбэл, боксер Бадма-Даша Бадмажапович Жигмитовэй амжалтанууд, туйлалтанууд тухай тодорхойгоор бэшээтэй. Мүн лэ «Номто» гэhэн спортивна клуб байгуулhан Валерий Пурбуевичай hанал, бодолнууд энэ ном соо бии. Урдаа ямар түсэб зорилгонуудые табижа тамиршадаа hориноб, хэды жэлэй үнгэрхэдэ ямар дүн гарахаб гэхэ мэтэ hонирхолтой хөөрөөень автор Баясхалан Дабаин бэшэhэн байна. Бэшүүрэй аймагhаа үнэхөөрөө суута тамиршад Борис Цыремпилов, Владимир Султумов, Бадма Бадмаев, Георгий Пантелеев, Владимир Никонов, Алексей Кицелев гэгшэд урган гараhан байна. Эдэ бэрхэшүүлэй спортын орьел өөдэ гараhан тухай дүүрэнээр бэшээтэй. 


«Номто» клубай дали доро орожо, элдэб мүрысөөнүүдтэ хабаададаг, амжалтануудые туйладаг тамиршад тухай ехэл hонин материалнууд бии. Тиимэhээ бэеэ hоридог улаан бургааhадта аргагүй сэнтэй мэдээсэлнүүд тус ном соо оронхой. Номой танилсалгада үгэ абаhан хүн бүхэниинь Арадай Хуралай депутат, «Номто» клубай Президент Валерий Пурбуевичтэ баярай халуун үгэнүүдые зорюулаа. Тиигэншьегүй яахаб, юуб гэхэдэ, мүнөөдэрэй байдалаар, тамиршадта имагтал Валерий Доржиев шэнги ехэ туhа хүргэдэг зон тон үсөөн ха юм. «Номто» гэhэн спортклубай тамиршадай дундаhаа олимпиин чемпионууд ябан ошон ургахал байха гэжэ бидэшье этигэнэбди. Тус номой нэгэдэхи хубинь мүнөө нара хараба гээшэ, удаань үшөө олон боти номууд мүндэлхэл ёhотой…ГТРК "Бурятия"

Комментарии

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений